TV Waddinxveen

TENNISPARK "DE WOERD"

  
Get Adobe Flash player

Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement van de te Waddinxveen gevestigde vereniging: Tennisvereniging “Waddinxveen”

Rechten en verplichtingen der leden

Artikel 1                

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de groundsman en/of de daartoe bevoegde commissieleden en bestuursleden. Op de baan is het dragen van correcte tenniskleding verplicht.

Artikel 2                

De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven.

Artikel 3                

De leden zijn verplicht de contributie te voldoen door:

  1. het verschuldigde bedrag in zijn geheel te voldoen voor 15 maart van het desbetreffende verenigingsjaar.
  2. Van het verschuldigde bedrag 50% te voldoen vóór 15 maart en 50% te voldoen vóór 15 juni van het desbetreffende verenigingsjaar indien vóór 15 februari aan de penningmeester van de vereniging een machtiging tot automatische incasso daartoe is verstrekt.

Artikel 4                

Nieuwe leden, waaronder begrepen die in het verleden reeds lid zijn geweest, zijn verplicht het verschuldigde entreegeld te voldoen vóór 15 maart van het desbetreffende verenigingsjaar.

Artikel 5                

In de periode tussen 1 december en 1 april, hebben leden die door ziekte/blessure of zwangerschap gedurende een bepaalde periode niet kunnen tennissen de mogelijkheid het lidmaatschap om te zetten naar een ondersteunend lidmaatschap. Zij dienen hiertoe een schriftelijk verzoek te doen aan de secretaris van de vereniging. Bij heraanmelden als volledig lid wordt de contributie naar rato berekend over het betreffende seizoen. Na 1 april is het niet meer mogelijk het lidmaatschap om te zetten naar een ondersteunend lidmaatschap, dan wel in aanmerking te komen voor restitutie van reeds betaalde contributie.

Artikel 6                

De leden onderschrijven de door het bestuur in het kader van de AVG wetgeving opgestelde “Privacy verklaring” en handelen conform de daarin vastgelegde afspraken.

Artikel 7                

Seniorleden zijn verplicht bardienst te verrichten volgens het rooster dat onder de verantwoordelijkheid van het bestuur is opgemaakt. Indien zij verhinderd zijn gedurende de voor hen vastgestelde uren die bardienst te verrichten, dienen zij zelf voor vervanging door een ander seniorlid zorg te dragen en hier vooraf melding van te maken bij de barcommissie.

Artikel 8                

Ingeval een seniorlid zonder opgaaf van redenen niet verschijnt ter vervulling van een geplande bardienst is dat seniorlid aan de vereniging een boete verschuldigd. De boete, waarvan de hoogte door de Algemene vergadering is vastgesteld, wordt opgelegd door het bestuur middels toezending van een nota direct aan het einde van het desbetreffende tennisseizoen.

Artikel 9                

Seniorleden wordt in bepaalde gevallen de mogelijkheid geboden geen bardienst te verrichten. Een daartoe strekkend schriftelijk verzoek dient met redenen omkleed voor 1 januari van het komende verenigingsjaar te zijn ingediend bij de secretaris van de vereniging. Beoordeling en eventuele toekenning van het verzoek geschiedt door het bestuur. Bij toekenning van het verzoek dient het desbetreffende seniorlid een financiële vergoeding aan de vereniging te betalen waarvan de hoogte door de Algemene vergadering is vastgesteld. In plaats van genoemde financiële vergoeding te verlangen,heeft het bestuur ook de mogelijkheid om een vervangende activiteit te laten verrichten door het betreffende seniorlid.

Artikel 10              

De leden zijn verplicht het tennispark om 24.00 uur te hebben verlaten. Het bestuur kan in bepaalde gevallen toestemming geven dit tijdstip te verleggen naar uiterlijk 02.00 uur.

Artikel 11              

Indien een lid zijn verplichtingen zoals bedoeld in de artikelen 3-4-7 en 8 van het Huishoudelijk Reglement niet nakomt, zal het bestuur, nadat deze het lid schriftelijk tot nakoming heeft gemaand en het lid gedurende 14 dagen gerekend vanaf de dagtekening van het schrijven in gebreke is gebleven in de nakoming van die verplichting, het lid schorsen, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de statuten. Indien het bestuur daartoe termen aanwezig acht zal zij het lid definitief schorsen en de Algemene vergadering verzoeken het lid uit het lidmaatschap te ontzetten.

Artikel 12              

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- kas- en commissie vergaderingen zijnde) wedstrijden en andere verenigings-evenementen aanwezig te zijn.

V e r g a d e r i n g e n

Artikel 13              

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 14              

Een bestuursvergadering kan mondeling bijeengeroepen worden indien alle bestuursleden met een mondelinge convocatie instemmen. In alle andere gevallen worden bestuursvergaderingen bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste veertien dagen vóór de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 15              

Kandidaatstelling voor een door de Algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden of ereleden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de Algemene vergadering.

Artikel 16              

De agenda der Algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór de verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 17              

Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een Algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

C o m m i s s i e s

Artikel 18              

De Algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met bijzondere opdrachten en daarmee corresponderende bevoegdheden. Overige commissies worden door het bestuur benoemd, welke benoeming ter goedkeuring wordt voorgedragen aan de Algemene Vergadering. Commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming worden door de instantie die hen heeft benoemd de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie geregeld of gewijzigd. De commissies – met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten – kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 19              

De commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de Algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting gehad heeft.

B e s l u i t v o r m i n g

Artikel 20              

Tot bestuurslid zijn slechts benoembaar kandidaten die voldoen aan de in de statuten geldende eisen en mits zij zich daartoe kandidaat hebben gesteld, op de wijze zoals in de statuten en het huishoudelijk reglement omschreven. Indien voor een vacature zich slechts één kandidaat beschikbaar heeft gesteld, zal de Algemene vergadering, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten, zulks ter beoordeling van de Algemene vergadering, tot benoeming van die kandidaat overgaan. De regels van kandidaatstelling zijn niet van toepassing ten aanzien van benoeming van ereleden.

Artikel 21              

  1. Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes en stemming over zaken geschiedt mondeling.
  2. Ongeldige en blanco stemmen blijven ter bepaling van het resultaat buiten beschouwing.
  3. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje meer of iets anders is aangegeven dan voor het uitbrengen van de stem noodzakelijk is.
  4. Indien bij stemming over zaken de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
  5. Indien bij de verkiezing van personen kandidaten een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd vindt er een herstemming tussen deze twee kandidaten plaats. Indien zij wederom een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd, beslist het lot.

B e s t u u r

Artikel 22              

Een bestuurslid is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 10 van de statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredenden geschieden in de eerste Algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vakature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 23              

In de eerste vergadering van het bestuur na de Algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. De vice-voorzitter zal echter, voor zover het de vertegenwoordigingsbevoegdheid betreft, de voorzitter niet kunnen vervangen. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 24              

Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 25              

Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c der Statuten wordt vastgesteld op max. 5% van de totaal begrote kosten van de door de Algemene Vergadering goedgekeurde begroting.

 

V e r p l i c h t i n g e n  v a n  h e t  b e s t u u r

Artikel 26              

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij de houden van:

  1.  namen en adressen van de in artikel 4 der statuten bedoelde personen;
  2.  presentielijsten en notulen van alle Algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
  3.  de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.

Artikel 27              

Het bestuur stelt een Privacy verklaring op die voldoet aan de AVG wetgeving en draagt zorg voor het up-to-date houden van deze verklaring en naleving door de leden en commissies.

A a n m e l d i n g s f o r m u l i e r

Artikel 28              

Het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de statuten, dient volledig ingevuld en ondertekend bij de secretaris te worden ingediend. De volgende gegevens dienen o.m. vermeld te worden: naam, geslacht, voornamen, adres, postcode, woonplaats, geboortejaar en –datum, speelsterkte van de K.N.L.T.B., tel.nummer. Als gevolg van de er op afgedrukte tekst verklaart de indiener door ondertekening van het formulier te hebben kennisgenomen van de statuten en het huishoudelijke reglement, op de hoogte te zijn van het feit, dat uit het lidmaatschap van de vereniging bepaalde verplichtingen voortvloeien en bereid te zijn deze na te komen. 

S l o t b e p a l i n g e n

Artikel 29              

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Artikel 30              

Aldus vastgesteld door de Algemene vergadering op 20 februari 2019.

Voorzitters                      Secretaris
D. Purmer                       Michel Leijdekker
A. Rietveld