TV Waddinxveen

TENNISPARK "DE WOERD"

  
Get Adobe Flash player

Privacy verklaring

Tennisvereniging Waddinxveen, hierna te noemen “TVW”, statutair gevestigd te Waddinxveen, ingeschreven in het handelsregistervan de Kamer van Koophandel onder nummer 40464133 en bereikbaar via secretariaat@tvwaddinxveen.nl,verklaart:

PRIVACYVERKLARING

TVW ontvangt, verzamelt en administreert persoonsgegevens van zijn leden. TVW verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen TVW geldende doelstellingen en het dienaangaande faciliteren van de leden van TVW.

TVW slaat ook informatie op over mensen die zich hebben aangemeld bij/voor door TVW georganiseerde extra activiteiten (zoals toernooien en evenementen). Bewaartermijn: 2 jaar. Wij vragen hiervoor toestemming bij de start van  een activiteit. Doel van het opslaan van deze informatie: deze mensen informeren over nieuwe activiteiten.

TVW respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. TVW spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, waaronder de Telecommunicatiewet en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven.

TVW behoudt zich het recht voor om deze  privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

WAAROM VERWERKEN WIJ GEGEVENS VAN LEDEN

TVW verwerkt persoonsgegevens van leden op grond van een contractuele overeenkomst, zijnde uw lidmaatschap van TVW.

OVER WELKE PERSOONSGEGEVENS GAAT HET?

Persoonsgegevens worden bij de aanvang van het lidmaatschap door de ledenadministrateur  ingevoerd aan de hand van het door het nieuwe lid ingevulde inschrijfformulier (dit formulier staat ook op de website van TVW).Op dat moment zijn de persoonsgegevens elektronisch vastgelegd in de systemen van TVW.

De gegevens die we verzamelen voor de ledenadministratie zijn:

- Naam

- Adres

- Woonplaats

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteland (niet verplicht)

- Email adres

- Telefoonnummer vast/mobiel

- Speelsterkte

- IBAN-nummer ingeval een automatische incasso

- Pasfoto

- Gezinssamenstelling

TVW zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar diensten te kunnen verrichten voor de  doelstellingen van TVW. Daarnaast zal TVW de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

WAT DOEN WE MET GEGEVENS VAN LEDEN

TVW voert een ledenadministratie ten behoeve van de leden van tennisvereniging Waddinxveen. De volgende verwerkingsdoelen zijn van toepassing:

 • Lidmaatschapsadministratie van TVW leden.
 • Contributie-inning en facturering.
 • Financiële verwerking van declaraties en kostenfacturen van leden.
 • Het deelnemen aan de door de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna te noemen KNLTB) georganiseerde competitie.
 • Het uitschrijven van en deelnemen aan toernooien.
 • TVW specifieke informatievoorziening naar u via post, mail of telefoon.
 • Analyse en rapportage van trends, ledensamenstelling, demografie en lidmaatschapsretentie.

Voor deze verwerkingen zijn ook derde partijen betrokken waarmee verwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten. Deze overeenkomsten bevatten de afspraken ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en de omschrijving en toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens voor een afgesproken verwerkingsdoel.

UW RECHTEN OP UW PERSOONSGEGEVENS

U kunt zelf uw gegevens opvragen en laten aanpassen door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@tvwaddinxveen.nl.U krijgt dan binnen 14 dagen per e-mail een antwoord op uw vraag terug.

VERWIJDEREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Op schriftelijk verzoek van u als een TVW lid zal TVW de door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale bewaarplicht valt.

Leden die het TVW lidmaatschap opzeggen, kunnen ervoor kiezen dat hun persoonsgegevens per direct worden geblokkeerd en na de verplichte bewaartermijn worden verwijderd, dan wel om statistische en historische redenen langer worden bewaard.

INZAGE DOOR DERDEN

TVW zal de volgende persoonsgegevens delen met de KNLTB:

Persoonsgegevens:
Voorletters
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Nationaliteit
Pasfoto

Lidmaatschappen:
Startdatum
Einddatum lidmaatschap
Datum laatste wijziging

Adres gegevens:
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats

Contactgegevens:
E-mail adressen
Telefoon nummers

Spelersprofiel:
Bondsnummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel

Functies:
KNLTB Functies worden doorgegeven inclusief functie e-mailadres.

TVW zal de naam van een nieuw lid ook doorgeven aan de trainer(s) van TVW.

TVW zal  persoonsgegevens van een TVW lid niet delen met derden, niet zijnde de KNLTB en TVW trainer(s), zonder toestemming van het TVW lid. TVW zal meewerken aan een wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage van persoonsgegevens.

WAT DOEN WIJ MET GEGEVENS VAN DERDEN

Van derden die zich hebben aangemeld voor een door TVW georganiseerde activiteit, slaat TVW de volgende informatie op:

 • NAW gegevens
 • Email adres
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Speelsterkte

Als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen, kunt u een email sturen naar: secretariaat@tvwaddinxveen.nl.Wij zullen dan uw gegevens binnen 1 maand verwijderen.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

TVW treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen.

CLUBINFORMATIE NAAR LEDEN

Informatie over de club (o.a. via de Nieuwsbrief), resultaten van spelers/teams en geplande evenementen zullen deels per e-mail en deels via de website (www.tvwaddinxveen.nl) en Facebook gecommuniceerd worden.

PR BELEID: 

Foto’s en rapportage en uitslagen van wedstrijden/toernooien  zullen via de website en Facebook gepubliceerd worden.

COOKIE-BELEID: 

TVW maakt geen gebruik van functionele, analytische en tracking van cookies.